ZM Boskovice č. 2

2 - Složení slibu členů ZM
3 - Kontrola úkolů
4 - Dotazy a připomínky občanů
5 - Volba členů osadních výborů

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM volí následující členy osadních výborů: Osadní výbor Bačov: Vendula Dokoupilová - předseda, Martin Dostál, Milan Novotný, Barbora Palánová a Pavel Staněk; Osadní výbou Hrádkov: Kateřina Borečková - předseda, Daniel Boreček, Jiří Dvořák, Kamil Haupt, Kateřina Jordánková, Martin Odehnal a Kateřina Opálková; Osadní výbor Mladkov: Jakub Přibyl - předseda, Petra Barvíková a Milan Vybíhal; Osadní výbor Vratíkov: Michal Sychra - předseda, Lenka Hartlová, Petra Jakubcová, Hana Novotná, Petr Novotný, Tomáš Sychra a Jan Šmíd

3. ZM ukládá informovat členy osadních výborů o jejich zvolení do funkce T: 31.12.2018 O: OKT 

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6 - Volba členů finančního a kontrolního hlasování

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM volí následující členy finančního výboru: Pavel Vlach - předseda výboru, Vladimír Ochmanský, Sekanina Čestmír nejml., Jiří Helekal, Michal Sychra, Jan Nádvorník, Dagmar Hamalová, Vladimír Ryšávka,  Martin Budiš, Michal Staněk, Marek Ležák

6.3. ZM volí následující členy kontrolního výboru:

Petr Malach - předseda, Daniel Ježek, Martin Staněk, Radek Šamšula, Tomáš Pléha, Jiří Pevný, Vladimír Farský, Jiří Vondál, Zuzana Filipová

4. ZM ukládá informovat členy finančního výboru a členy kontrolního výboru o jejich zvolení do funkce. T: 31.12.20

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
7 - Stanovení odměn neuvolněným členům ZM dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb. a stanovení odměn předsedům osadních výborů a členům přestupkové komise
9 -Dodatek ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018 mezi městem Boskovice a paní H. Návrh dodatku tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM 10

3. ZM schvaluje návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018 mezi městem Boskovice a paní Š. Návrh dodatku tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM

4. ZM ukládá uzavřít dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018 mezi městem Boskovice a paní H. a mezi městem Boskovice a paní Š. ve schváleném znění T: ihned O: OKT

5. ZM ukládá uveřejnit v Registru smluv dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018 mezi městem Boskovice a paní H. a mezi městem Boskovice a paní Š. T: ihned po uzavření O: OKT

Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10 - Vyhlášení dotačních programů města Boskovice na rok 2019

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje dotační programy Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2019, dotační program Kultura a volnočasové aktivity na rok 2019 a dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2019

3. ZM schvaluje složení hodnotitelské komise pro dotační program Sport a tělovýchovné aktivity 2019 v následujícím složení: Ing. Jaroslav Dohnálek, Ing. Lukáš Holík, Ing. Radek Mazáč, MUDr. Miroslav Klíma, Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Milan Sivera, Mgr. Milan Strya, Vladimír Petrů, DiS., Ing. Jiří Pevný, náhradníci: Ing. Aneta Sedláčková, Bc. Lucie Kolářová

4. ZM schvaluje složení hodnotitelské komise pro dotační program Kultura a volnočasové aktivity na rok 2019 v následujícím složení: Ing. Lukáš Holík, RNDr. Vladimír Ochmanský, RNDr. Jaroslav Oldřich, Vladimír Farský, Radek Šamšula, Mgr. Martin Staněk, PaedDr. Oldřich Kovář, Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Aneta Sedláčková, náhradník: Ing. Milan Sivera

5. ZM schvaluje, aby hodnotitelskou komisí pro dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území MPZ Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou byla komise Rady města pro MPZ Boskovice 10.6. ZM ukládá zveřejnit na elektronické úřední desce a webových stránkách města schválené dotační programy na rok 2019. T: 19.12.2018 O: OKT

Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12 - MŠ Boskovice - poskytnutí bezúročné zápůjčky na předfinancování projektu

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh smlouvy o bezúročné zápůjčce pro Mateřskou školu Boskovice, p.o. na předfinancování projektu „Šablony MŠ Boskovice“ Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM

3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o bezúročné zápůjčce pro Mateřskou školu Boskovice, p.o. na předfinancování projektu „Šablony MŠ Boskovice“ mezi městem Boskovice a Mateřskou školou Boskovice, p.o. T: 31.12.2018 O: OKT(ŠKOL)

4. ZM ukládá uveřejnit v Registru smluv smlouvu o bezúročné zápůjčce pro Mateřskou školu Boskovice, p.o. na předfinancování projektu „Šablony MŠ Boskovice“ mezi městem Boskovice a Mateřskou školou Boskovice, p.o. T: do 30 dnů od uzavření O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
13 - KZMB - poskytnutí bezúročné zápůjčky na digitální projektor do letního kina

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh smlouvy o bezúročné zápůjčce pro Kulturní zařízení města Boskovice, p.o. na nákup digitálního projektoru do letního kina Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM

3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o bezúročné zápůjčce pro Kulturní zařízení města Boskovice, p.o. na nákup digitálního projektoru do letního kina T: 31.01.2019 O: OKT(ŠKOL)

4. ZM ukládá uveřejnit v Registru smluv smlouvu o bezúročné zápůjčce pro Kulturní zařízení města Boskovice, p.o mezi městem Boskovice a Kulturními zařízeními města Boskovice, p.o. T: do 30 dnů od uzavření O: OKT

Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
14 - Smlouva o poskytnutí dotace - Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích

14.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

14.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2019 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU, spotřebním družstvem v Boskovicích, se sídlem: náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ze ZM.

14.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2019 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním družstvem v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. Května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 ve schváleném znění T: 31.12.2018 O: OKT

14.4. ZM ukládá vložit Smlouvu o poskytnutí dotace JEDNOTĚ, spotřebnímu družstvu v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. Května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 na zajištění provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2019 do Registru smluv T: 31.12.2018 O: OKT

14.5. ZM ukládá vložit Smlouvu o poskytnutí dotace JEDNOTĚ, spotřebnímu družstvu v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. Května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 na zajištění provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2019 do registru podpor de minimis. T: 31.12.2018 O: FIN

Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
15 - Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s. r. o. na rok 2019

15.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

15.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2019 mezi Městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s. r. o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, ve výši 8.000.000,00 Kč Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ze ZM.

15.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2019 mezi Městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s. r. o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, ve výši 8.000.000,00 Kč ve schváleném znění T: 31.12.2018 O: OKT

15.4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2019 uzavřenou mezi městem Boskovice a společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČ: 269 44 855 T: do 30 dnů od jejího uzavření O: OKT

Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
16 - Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2019 - první kolo

16.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

16.2. ZM schvaluje poskytnutí dotace dle předloženého návrhu ve výši 37.500,- Kč Společnosti Podané ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 605 57 621 a ve výši 397.250,- Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260

16.3. ZM schvaluje návrhy smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb (Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 605 57 621 a Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brnostřed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260) Návrhy smluv jsou přílohou č. 7 a přílohou č. 8 zápisu ze ZM. 20

16.4. ZM ukládá uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 605 57 621 a Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260, ve schváleném znění T: 31.01.2019 O: SOC

16.5. ZM ukládá zveřejnit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice uzavřenou mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společností Podané ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 605 57 621 a Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260, ve schváleném znění, v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. T: do 30 dní po podepsání O: SOC

Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
19 - Ukončení systému dopravy osob starších 70 let veřejnou autobusovou dopravou na území Boskovic zdarma [PROTINÁVRH - Nedomová]

19.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

19.2. ZM nesouhlasí s ukončením systému dopravy osob starších 70 let veřejnou autobusovou dopravou na území Boskovic zdarma k 31.12.2018

19.3. ZM ukládá zapracovat do schváleného rozpočtu na rok 2019 částku 150 tis. Kč na krytí nákladů spojených se systémem dopravy osob starších 70 let veřejnou autobusovou dopravou na území Boskovic zdarma k 31.12.2018

Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 10
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 17
Návrh nebyl přijat
20 - Určení zastupitele města spolupracujícího při pořizování územně plánovací dokumentace města Boskovice pro volební období 11/2018 – 10/2022

20.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

20.2. ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, určuje zastupitele města Boskovice, pana místostarostu Ing. Lukáše Holíka, ke spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace města Boskovice pro volební období 11/2018 – 10/2022

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
21 - Vydání Změny č. 1 Územního plánu Boskovice

21.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 36

21.2. ZM vydává po ověření dle § 54 odst. 2) stavebního zákona opatření obecné povahy „Změna č. 1 Územního plánu Boskovice“ Opatření obecné povahy "Změna č. 1 Územního plánu Boskovice" tvoří přílohu č. 9 zápisu ze ZM

21.3. ZM ukládá doručit „Změnu č. 1 Územního plánu Boskovice“ a „Úplné znění Územního plánu Boskovice po změně č. 1“ veřejnou vyhláškou T: 31.01.2019 O: STAV

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
22 - Schválení Zadání změny č. 2 Územního plánu Boskovice

22.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

22.2. ZM schvaluje „Zadání změny č. 2 Územního plánu Boskovice“ v souladu s předloženým materiálem Zadání změny územního plánu č. 2 tvoří přílohu č. 10 zápisu ze ZM.

22.3. ZM ukládá zajistit provedení výběrového řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na zakázku „Změna č. 2 Územního plánu Boskovice“ T: 31.03.2019 O: STAV

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
23 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy – pan S.

23.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

23.2. ZM schvaluje prodej podílu 719/29664 z pozemku p. č. 562/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m² v k. ú. Boskovice panu S., Rájec za kupní cenu 150,00 Kč/m² 38

23.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 719/29664 z pozemku p. č. 562/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m² v k. ú. Boskovice panu S., Rájec za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 11 zápisu ZM.

23.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 719/29664 z pozemku p. č. 562/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m² v k. ú. Boskovice s panem S., Rájec za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 28.02.2019 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
24 - Návrh kupní smlouvy - pan K.

24.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

24.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 271/2 - trvalý travní porost o výměře 97 m² a části pozemku p. č. 270 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 270/2 o výměře 52 m², oba v k. ú. Vratíkov panu K., Vratíkov, za cenu250,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 12 zápisu ze ZM

24.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 271/2 - trvalý travní porost o výměře 97 m² a části pozemku p. č. 270 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 270/2 o výměře 52 m², oba v k. ú. Vratíkov s panem K., Vratíkov, za cenu 250,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 28.02.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
25 - Návrh kupní smlouvy – pan F.

25.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

25.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 40/3 a p. č. 40/6, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 40/7 o výměře 111 m² v k. ú. Vratíkov panu F., Vratíkov za cenu 250,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM

25.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 40/3 a p. č. 40/6, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 40/7 o výměře 111 m² v k. ú. Vratíkov s panem F., Vratíkov za cenu 250,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 28.02.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
26 - Návrh kupní smlouvy - E.ON Distribuce, a. s.

26.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

26.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej: - části pozemku p. č. 4402/1 - zahrada, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4402/47 o výměře 28 m² v k. ú. Boskovice, - částí pozemků p. č. 1990/180 - ostatní plocha, manipulační plocha a p. č. 1990/199 - ostatní plocha, manipulační plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1990/264 o výměře 37 m² v k. ú. Boskovice, - části pozemku p. č. 52/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 52/6 o výměře 25 m² v k. ú. Bačov, - části pozemku p. č. 2929/161 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2929/253 o výměře 25 m² v k. ú. Boskovice, společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400, za cenu 1.000,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 14 zápisu ZM

26.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej: - části pozemku p. č. 4402/1 - zahrada, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4402/47 o výměře 28 m² v k. ú. Boskovice, - částí pozemků p. č. 1990/180 - ostatní plocha, manipulační plocha a p. č. 1990/199 - ostatní plocha, manipulační plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1990/264 o výměře 37 m²v k. ú. Boskovice, - části pozemku p. č. 52/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 52/6 o výměře 25 m² v k. ú. Bačov, - části pozemku p. č. 2929/161 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2929/253 o výměře 25 m² v k. ú. Boskovice, se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400, za cenu 1.000,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 28.02.2019 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
27 - Návrhy kupních smluv - manželé K., manželé T., paní Ch.

27.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

27.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 6976/1 a p. č. 7172/5, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7172/22 o výměře 47 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu 75,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 15 zápisu ZM.

27.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 6976/1 a p. č. 7172/5, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7172/23 o výměře 26 m² v k. ú. Boskovice manželům T., Boskovice za cenu 75,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 16 zápisu ZM.

27.4. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 6976/1 a p. č. 7172/5, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7172/21 o výměře 19 m² v k. ú. Boskovice paní Ch., Boskovice za cenu 75,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 17 zápisu ZM.

27.5. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 6976/1 a p. č. 7172/5, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7172/22 o výměře 47 m² v k. ú. Boskovice s manželi K., Boskovice za cenu 75,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 28.02.2019 O: OSM 42

27.6. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 6976/1 a p. č. 7172/5, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7172/23 o výměře 26 m² v k. ú. Boskovice s manželi T., Boskovice za cenu 75,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 28.02.2019 O: OSM

27.7. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 6976/1 a p. č. 7172/5, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7172/21 o výměře 19 m² v k. ú. Boskovice s paní Ch., Boskovice za cenu 75,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 28.02.2019 O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
28 - Dodatky ke smlouvám o uzavření budoucí kupní smlouvy - vnitroblok Růžového náměstí

28.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

28.2. ZM schvaluje uzavření dodatků č. 2 ke Smlouvám o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej: 43 - částí pozemků p. č. 234/28, 234/26, popř. 234/4 o celkové výměře cca 240 m² panu V., Boskovice, - částí pozemků p. č. 234/26 a 234/4 o celkové výměře cca 95 m² panu B. a paní T., Praha, - částí pozemků p. č. 234/4, 209/2, 234/30, 234/31, popř. 206 o celkové výměře cca 275 m² paní G., Boskovice, - pozemku p. č. 221/7 a částí pozemků p. č. 234/26 a 234/4 o celkové výměře cca 55 m² paní Ř., Boskovice, - částí pozemků p. č. 234/26 a 234/28 o celkové výměře cca 27 m² manželům J., Knínice u Boskovic , - částí pozemků p. č. 234/28 a 221/10 o celkové výměře cca 30 m² panu K., Brno – Žabovřesky, paní K., Brno-Bystrc a paní P., Prostějov, kterými bude prodloužena platnost a účinnost jednotlivých smluv o uzavření budoucí kupní smlouvy do 31.12.2020

28.3. ZM ukládá uzavřít dodatky č. 2 ke Smlouvám o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej: - částí pozemků p. č. 234/28, 234/26, popř. 234/4 o celkové výměře cca 240 m² s panem V., Boskovice, - částí pozemků p. č. 234/26 a 234/4 o celkové výměře cca 95 m² s panem B. a paní T., Praha, - částí pozemků p. č. 234/4, 209/2, 234/30, 234/31, popř. 206 o celkové výměře cca 275 m² s paní G., Boskovice, - pozemku p. č. 221/7 a částí pozemků p. č. 234/26 a 234/4 o celkové výměře cca 55 m² s paní Ř., Boskovice, - částí pozemků p. č. 234/26 a 234/28 o celkové výměře cca 27 m² s manž. J., Knínice u Boskovic , - částí pozemků p. č. 234/28 a 221/10 o celkové výměře cca 30 m² s panem K., Brno – Žabovřesky, paní K., Brno-Bystrc a paní P., Prostějov, kterými bude prodloužena platnost a účinnost jednotlivých smluv o uzavření budoucí kupní smlouvy do 31.12.2020 T: 31.12.2018 O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
29 - Pověření členů Zastupitelstva města Boskovice oddávajícími

29.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

29.2. ZM pověřuje Ing. Jaromíru Vítkovou, Mgr. Dagmar Hamalovou, Vladimíra Farského , Petra Malacha, DiS., MUDr. Martinu Přichystalovou a Ing. Petra Axmana, Ph.D. pravomocí oddávajících , před nimiž se uzavírá občanský sňatek prohlášením o uzavření manželství dle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách , jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

29.3. ZM ukládá vyhotovit pro Ing. Jaromíru Vítkovou, Mgr. Dagmar Hamalovou, Vladimíra Farského , Petra Malacha, DiS., MUDr. Martinu Přichystalovou a Ing. Petra Axmana, Ph.D. písemná pověření pravomocí oddávajících, před nimiž se uzavírá občanský sňatek prohlášením o uzavření manželství dle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. T: 31.12.2018 O: VNV

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
30 - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Služby Boskovice, s.r.o.

30.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

30.2. ZM schvaluje návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a Službami Boskovice, s. r. o., se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČ: 269 44 855 uzavřené dne 18.12.2017. 45 Návrh dodatku tvoří přílohu č. 18 zápisu ZM.

30.3. ZM ukládá uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a Službami Boskovice, s. r. o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČ: 269 44 855 uzavřené dne 18.12.2017 T: 21.12.2018 O: OKT

30.4. ZM ukládá uveřejnit dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a Službami Boskovice, s. r. o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČ: 269 44 855 do registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění T: 21.12.2018 O: OKT

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
31 - Podněty a připomínky členů ZM
32 - Ukončení zasedání