ZM Boskovice č.9

3 - Dotazy a připomínky občanů
5 - Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020 - návrh rozdělení
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje dotaci ve výši 100 tis. Kč pro žádost č. 1 pana K., 100 tis. Kč pro žádost č. 2 Vyšší odborné školy a střední školy Boskovice, příspěvkové organizace a 50 tis. Kč pro žádost č. 3 Společenství vlastníků domu Plačkova Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020
 3. ZM schvaluje návrh obecného znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020
 4. ZM ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020 s panem K., s Vyšší odbornou školou a střední školou Boskovice, příspěvkovou organizací a se Společenstvím vlastníků domu Plačkova, Boskovice T: 12.06.2020, O: OKT
 5. ZM ukládá uveřejnit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020 s panem K. a s Vyšší odbornou školou a střední školou Boskovice, příspěvkovou organizací v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, T: do 30 dní od uzavření smlouvy, O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
6 - Program regenerace městských památkových rezervací a zón - návrh na rozdělení účelové dotace pro Boskovice na rok 2020
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje přiznání finančního podílu z rozpočtu města Boskovice ve výši 90 tis. Kč paní M. na obnovu kulturní památky - židovského domu s rituální lázní U Templu v městské památkové zóně Boskovice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020
 3. ZM schvaluje přiznání finančního podílu z rozpočtu města Boskovice ve výši 63,5 tis. Kč panu R. na obnovu kulturní památky - domu U Vážné studny v městské památkové zóně Boskovice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
7 - Žádost HZS JmK o finanční příspěvek z rozpočtu města Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 70884099, Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 70884099 ve schváleném znění, T: 30.06.2020, O: OKT
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8 - Posouzení žádosti obce Újezd u Boskovic o zařazení do společného školského obvodu Mateřské školy Boskovice, p. o.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje rozšíření společného školského obvodu Mateřské školy Boskovice, p. o. o území obce Újezd u Boskovic s účinností od školního roku 2020/2021
 3. ZM schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy Boskovice, p. o. mezi městem Boskovice a obcí Újezd u Boskovic
 4. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se stanoví společný školský obvod Mateřské školy Boskovice, p.o.
 5. ZM ukládá uzavřít Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy Boskovice, p.o. mezi městem Boskovice a obcí Újezd u Boskovic T: 15.6.2020 O: OKT (ŠKOL)
 6. ZM ukládá vyhlásit schválenou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy T: 15.6.2020 O: OKT (ŠKOL)
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 - Návrh změn obecně závazných vyhlášek
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh OZV města Boskovice č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 7/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
 3. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 7/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města T: 15. 5. 2020 O: OKT
 4. ZM schvaluje návrh OZV města Boskovice č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 9/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 5. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 9/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů T: 15. 5. 2020 O: OKT
 6. ZM schvaluje návrh OZV města Boskovice č. 4/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
 7. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 4/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů T: 15. 5. 2020 O: OKT
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10 - Návrh na odpis pohledávek
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje odpis pohledávek v celkové výši 79.701,60 Kč s příslušenstvím za povinného pana J., IČO: 47880988, bytem Boskovice
 3. ZM schvaluje odpis pohledávky ve výši 154.515,50 Kč s příslušenstvím za společností D-FOREST, s.r.o., sídlem Mezírka 1/775, 602 00 Brno, IČO: 26257262
 4. ZM ukládá odepsat pohledávky uvedené pod bodem 2) a 3) usnesení , T: 31.05.2020, O: FIN
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11 - Záměr prodeje části pozemku - pan W.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 859/18 - orná půda o výměře cca 290 m² v k.ú. Boskovice panu W., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 859/18 - orná půda o výměře cca 290 m² v k.ú. Boskovice, T: 25.05.2020, O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje, T: 23.06.2020, O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 859/18 - orná půda o výměře cca 290 m² v k.ú. Boskovice panu W., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM, T: 31.12.2020, O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
12 - Záměr prodeje pozemků - manželé B.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 3541/1 - zahrada o výměře 447 m² a p. č. 3541/2 - zahrada o výměře 406 m² oba v k. ú. Boskovice manželům B., Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemků p. č. 3541/1 - zahrada o výměře 447 m² a p. č. 3541/2 - zahrada o výměře 406 m² oba v k. ú. Boskovice, T: 25.05.2020, O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje, T: 23.06.2020, O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 3541/1 - zahrada o výměře 447 m² a p. č. 3541/2 - zahrada o výměře 406 m² oba v k. ú. Boskovice manželům B., Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM, T: 30.09.2020, O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
13 - Záměr prodeje části pozemku - paní K.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 155/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 75 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic paní K., Svitávka za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 155/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 75 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic, T: 25.05.2020, O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje, T: 23.06.2020, O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 155/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 75 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic paní K., Svitávka za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM, T: 30.09.2020, O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
14 - Záměr prodeje pozemků - pan K.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 855 - ostatní plocha, neplodná půda, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 855/1 o výměře 4 113 m² a pozemku p. č. 856 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m², jehož součástí je stavba technického vybavení bez čís. pop. v k. ú. Boskovice panu K., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 855 - ostatní plocha, neplodná půda, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 855/1 o výměře 4 113 m² a pozemku p. č. 856 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m², jehož součástí je stavba technického vybavení bez čís. pop. v k. ú. Boskovice, T: 25.05.2020, O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje, T: 23.06.2020, O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 855 - ostatní plocha, neplodná půda, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 855/1 o výměře 4 113 m² a pozemku p. č. 856 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m², jehož součástí je stavba technického vybavení bez čís. pop. v k. ú. 18, Boskovice panu K., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM, T: 30.09.2020, O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
15 - Záměr směny pozemků - pan K. - PROTINÁVRH J. Pevný
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr směny pozemku p. č. 2100/8 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1820 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a pozemku p. č. 7099/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 372 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana K., Boskovice s tím, že rozdíl v ocenění směňovaných pozemků doplatí pan K. za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Cena p. č. 2100/8 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1820 m² v k.ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice stanovená znaleckým posudkem, bude pro směnu cenou minimální.
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr směny pozemku p. č. 2100/8 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1820 m² a pozemku p. č. 7099/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 372 m² , oba v k. ú. Boskovice, T: 25.05.2020, O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru směny, T: 23.06.2020, O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh směnné smlouvy na směnu pozemku p. č. 2100/8 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1820 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a pozemku p. č. 7099/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 372 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana K., Boskovice s tím, že rozdíl v ocenění směňovaných pozemků doplatí pan K. za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM, T: 30.09.2020, O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 3
Návrh byl přijat
16 - Majetkové vypořádání - Povodí Moravy, s. p.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 206/14 a p. č. 210/2, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 206/40 o výměře 73 m² a p. č. 206/42 o výměře 46 m² v k. ú. Vratíkov do vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 22
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje částí pozemků p. č. 206/14 a p. č. 210/2, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 206/40 o výměře 73 m² a p. č. 206/42 o výměře 46 m² v k. ú. Vratíkov, T: 25.05.2020, O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje, T: 23.06.2020, O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 206/14 a p. č. 210/2, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 206/40 o výměře 73 m² a p. č. 206/42 o výměře 46 m² v k. ú. Vratíkov do vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM, T: 30.09.2020, O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
17 - Záměr směny pozemků - pan K.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr směny pozemku p. č. 3309/5 - orná půda o výměře 485 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a pozemku p. č. 3312 - trvalý travní porost o výměře 653 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana K., Boskovice, bez finančního vyrovnání
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr směny pozemku p. č. 3309/5 - orná půda o výměře 485 m² v k. ú. Boskovice a pozemku p. č. 3312 - trvalý travní porost o výměře 653 m² v k. ú. Boskovice, T: 25.05.2020, O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru směny, T: 23.06.2020, O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh směnné smlouvy na směnu pozemku p. č. 3309/5 - orná půda o výměře 485 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a pozemku p. č. 3312 - trvalý travní porost o výměře 653 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana K., Boskovice, bez finančního vyrovnání, k projednání ZM, T: 30.09.2020, O: OSM
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
18 - Záměr směny částí pozemků - paní N.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 4261/1 - ostatní plocha o výměře cca 100 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4264/1 - ostatní plocha o výměře cca 5 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví paní N., Boskovice s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků doplatí paní N. za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr směny části pozemku p. č. 4261/1 - ostatní plocha o výměře cca 100 m² a části pozemku p. č. 4264/1 - ostatní plocha o výměře cca 5 m², oba v k. ú. Boskovice, T: 25.05.2020, O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru směny, T: 23.06.2020, O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. 4261/1 - ostatní plocha o výměře cca 100 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4264/1 - ostatní plocha o výměře cca 5 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví paní N., Boskovice s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků doplatí paní N. za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM, T: 30.09.2020, O: OSM
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
19 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - pan K.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje prodej podílu 517/29664 z pozemku p. č. 562/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m² v k. ú. Boskovice panu K., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m²
 3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 517/29664 z pozemku p. č. 562/4 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 501 m² v k. ú. Boskovice panu K., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu ZM
 4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 517/29664 z pozemku p. č. 562/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m² v k. ú. Boskovice s panem K., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu, T: 30.09.2020, O: OSM
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
20 - Návrh kupní smlouvy - pan N.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 3486/9 - trvalý travní porost o výměře 291 m² v k. ú. Boskovice panu N., Boskovice za cenu 200,00 Kč/m²
  Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 3486/9 - trvalý travní porost o výměře 291 m² v k. ú. Boskovice s panem N., Boskovice za cenu 200,00 Kč/m², dle předloženého návrhu, T: 30.06.2020, O: OSM
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
21 - Návrh směnné smlouvy - pan K.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh směnné smlouvy na směnu pozemků ve vlastnictví města Boskovice, a to:
  - p. č. 1990/254 - ostatní plocha o výměře 51 m²
  - p. č. 1990/251 - ostatní plocha o výměře 17 m²
  - p. č. 1990/252 - ostatní plocha o výměře 24 m²
  - p. č. 1990/253 - ostatní plocha o výměře 31 m²
  - části p. č. 1990/31 - ostatní plocha o výměře cca 105 m², dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 1990/315 o výměře 80 m², p. č. 1990/330 o výměře 1 m², p. č. 1990/351 o výměře 19 m², p. č. 1990/352 o výměře 11 m² a p. č. 1990/353 o výměře 5 m² a díl "b" o výměře 1 m²
  - části p. č. 1990/246 - zahrada o výměře cca 55 m², dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 1990/285 o výměře 3 m², p. č. 1990/288 o výměře 11 m², p. č. 1990/340 o výměře 7 m², p. č. 1990/341 o výměře 5 m², p. č. 1990/354 o výměře 3 m² a díl "o" o výměře 24 m², vše v k. ú. Boskovice za části pozemků ve vlastnictví pana K., Boskovice, a to:
  - části p. č.1990/238 - ostatní plocha o výměře cca 140 m², dle GP se jedná o díl "c1" o výměře 124 m² a díl "g" o výměře 15 m²
  - části p. č. 1990/232 o výměře cca 45 m², dle GP se jedná o díl "f1" o výměře 25 m² a díl "w" o výměře 14 m²
  - části p. č. 1990/233 o výměře cca 10 m², dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1990/279 o výměře 4 m²
  - části p. č. 1990/249 o výměře cca 7 m², dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1990/331 o výměře 7 m² vše v k. ú. Boskovice
  Návrh směnné smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít směnnou smlouvu na směnu pozemků ve vlastnictví města Boskovice, a to:
  - p. č. 1990/254 - ostatní plocha o výměře 51 m²
  - p. č. 1990/251 - ostatní plocha o výměře 17 m²
  - p. č. 1990/252 - ostatní plocha o výměře 24 m²
  - p. č. 1990/253 - ostatní plocha o výměře 31 m²
  - části p. č. 1990/31 - ostatní plocha o výměře cca 105 m², dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 1990/315 o výměře 80 m², p. č. 1990/330 o výměře 1 m², p. č. 1990/351 o výměře 19 m², p. č. 1990/352 o výměře 11 m² a p. č. 1990/353 o výměře 5 m² a díl "b" o výměře 1 m²
  - části p. č. 1990/246 - zahrada o výměře cca 55 m², dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 1990/285 o výměře 3 m², p. č. 1990/288 o výměře 11 m², p. č. 1990/340 o výměře 7 m², p. č. 1990/341 o výměře 5 m², p. č. 1990/354 o výměře 3 m² a díl "o" o výměře 24 m²
  vše v k. ú. Boskovice za části pozemků ve vlastnictví pana K., Boskovice, a to:
  - části p. č.1990/238 - ostatní plocha o výměře cca 140 m², dle GP se jedná o díl "c1" o výměře 124 m² a díl "g" o výměře 15 m²
  - části p. č. 1990/232 o výměře cca 45 m², dle GP se jedná o díl "f1" o výměře 25 m² a díl "w" o výměře 14 m²
  - části p. č. 1990/233 o výměře cca 10 m², dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1990/279 o výměře 4 m²
  - části p. č. 1990/249 o výměře cca 7 m², dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1990/331 o výměře 7 m² vše v k. ú. Boskovice, dle předloženého návrhu, T: 30.06.2020, O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
22 - Převod bytů v BD na ul. Mánesova č.p. 2241,2242
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje realizaci prodeje bytů v BD Mánesova č. p. 2241 a 2242, který je součástí pozemku p. č. 781/13 a zároveň stavbou na pozemku p.č. 781/14 v k. ú. Boskovice v souladu s uzavřenými smluvními vztahy dle harmonogramu, který je součástí předkládaného materiálu
 3. ZM v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, schvaluje založení právnické osoby Společenství vlastníků Mánesova č.p. 2241,2242, Boskovice
 4. ZM v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, schvaluje stanovy Společenství vlastníků Mánesova č.p. 2241,2242, Boskovice
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
23 - Informace - Rozpočtové opatření č. 2/2020
24 - Informace - Zpráva o činnosti Finančního výboru (na stůl)
25 - Podněty a připomínky členů ZM
26 - Ukončení zasedání