ZM Boskovice č. 18

1. Zahájení
3. Dotazy a připomínky občanů
5. Smlouva o bezúročné zápůjčce pro MŠ Boskovice, p.o.

5.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
5.2. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky pro Mateřskou školu Boskovice, příspěvková organizace na předfinancování akce „Rekonstrukce zahrady přírodním stylu při mateřské škole v Boskovicích – ul. Lidická“
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM
5.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí bezúročné zápůjčky pro Mateřskou školu Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Mateřskou školou Boskovice, příspěvková organizace
T: 10.03.2022
O: OKT (ŠKOL)
5.4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv smlouvu o poskytnutí bezúročné zápůjčky pro Mateřskou školu Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Mateřskou školou Boskovice, příspěvková organizace
T: do 30 dnů od uzavření
O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6. Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s.

6.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
6.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 400.000,- Kč mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v předloženém znění
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM
6.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 ve schváleném znění
T: 11.03.2022
O: OKT
6.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
7. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity 2022

7.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
7.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v I. pilíři mezi městem Boskovice a sportovním kluby ve výši dle předloženého materiálu
Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM
7.3. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v II. pilíři mezi městem Boskovice a sportovními kluby ve výši dle předloženého materiálu
Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM
7.4. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v III. pilíři mezi městem Boskovice a sportovními kluby ve výši dle předloženého materiálu
Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM
7.5. ZM ukládá uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace sportovním klubům mezi městem Boskovice a sportovními kluby schválené v souladu s předloženým materiálem
T: 31.03. 2022
O: OKT
7.6. ZM nevyhovuje žádosti sportovního klubu Drahanský sport team o dotaci v I. pilíři z důvodu dle přiloženého materiálu
7.7. ZM nevyhovuje žádosti sportovního klubu SKMB Boskovice o dotaci v II. pilíři z důvodu dle přiloženého materiálu
7.8. ZM ukládá písemně informovat sportovní kluby Drahanský sport team a SKMB Boskovice o svém rozhodnutí nevyhovění žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity 2022
T. 15.03.2022
O: OKT
7.9. ZM ukládá zveřejnit smlouvy o poskytnutí dotací sportovním klubům nad 50 000,- Kč v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT
7.10. ZM ukládá zařadit vratky dotací realizované na základě vyúčtování dotačního programu SPORT 2021 v rámci návrhu RO č. 2/2022 na posílení dotačního programu SPORT 2022
T: při přípravě RO č. 2/2022
O: FIN
7.11. ZM ukládá předložit do ZM materiál s návrhem posílení dotačního programu SPORT 2022 o vratky dotací realizované na základě vyúčtování dotačního programu SPORT 2021
T: 26.04.2022
O: OKT

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o.

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
8.2. ZM schvaluje návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2022 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice
Návrh Dodatku č.1 tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM
8.3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2022 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice ve schváleném znění
T: po schválení zařazení částky navýšení dotace v rámci RO č. 1/2022
O: OKT
8.4. ZM ukládá zveřejnit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2022 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice v registru smluv
T: do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1
O: OKT

Zdržel/a se
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
9. Smlouva o poskytnutí dotace - Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích

9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
9.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace JEDNOTĚ, spotřebnímu družstvu v Boskovicích, se sídlem: náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČO: 000 32 221 na dofinancování provozu prodejny smíšeného zboží ve Vratíkově v roce 2022
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ze ZM
9.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace JEDNOTĚ, spotřebnímu družstvu v Boskovicích, se sídlem: náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČO: 000 32 221 na dofinancování provozu prodejny smíšeného zboží ve Vratíkově v roce 2022
T: 31.03.2022
O: OKT
9.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2022 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním družstvem v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 do Registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT
9.5. ZM ukládá vložit Smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2022 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním družstvem v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 do Registru podpor de minimis
T: do 5 dní od uveřejnění v Registru smluv
O: FIN

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
10. Boskovické běhy 2022

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
10.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170 000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ze ZM
10.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170 000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350 ve schváleném znění
T: 11.03.2022
O: OKT
10.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170 000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350 v registru smluv
T: do 30 dní

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12. Členství v Euroregionu Pomoraví

12.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
12.2. ZM neschvaluje návrh Stanov Euroregionu Pomoraví.
Návrh stanov tvoří přílohu č. 7 zápisu ze ZM
12.3. ZM schvaluje ukončení členství města Boskovice v Euroregionu Pomoraví (bývalé Sdružení obcí a měst Jižní Moravy) výpovědí
12.4. ZM ukládá informovat Euroregion Pomoraví (Bývalé Sdružení obcí a měst Jižní Moravy) o neschválení stanov spolku a zaslat výpověď města Boskovice z členství v uvedeném spolku
T: 28.02.2022

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
14. Vydání Změny č. 3 Územního plánu Boskovice

14.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
14.2. ZM vydává po ověření dle § 54 odst. 2) stavebního zákona opatření obecné povahy „Změna č. 3 Územního plánu Boskovice“
Opatření obecné povahy "Změna č. 3 Územního plánu Boskovice" tvoří přílohu. č. 8 zápisu ze ZM
14.3. ZM ukládá doručit „Změnu č. 3 Územního plánu Boskovice“ a „Úplné znění Územního plánu Boskovice po změně č. 3“ veřejnou vyhláškou
T: 31.03.2022
O: STAV

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
15. Záměr prodeje pozemku – pan V.

15.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
15.2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3492/34 - zahrada o výměře 21 m² v k ú. Boskovice panu V., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
15.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 3492/34 - zahrada o výměře 21 m² v k. ú. Boskovice
T: 28.02.2022
O: OSM
15.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: 26.04.2022
O: OSM
15.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 3492/34 - zahrada o výměře 21 m² v k. ú. Boskovice panu V., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: 28.06.2022
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
16. Záměr prodeje části pozemku - Auto STK spol. s r.o.

16.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
16.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2880/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 365 m² v k. ú. Boskovice Auto STK spol. s r. o., Dřevařská 2250/33, Boskovice, IČO: 634 71 531 za cenu stanovenou znaleckým posudkem
16.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 2880/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 365 m² v k. ú. Boskovice
T: 28.02.2022
O: OSM
16.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: 26.04.2022
O: OSM
16.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 2880/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 365 m² v k. ú. Boskovice Auto STK spol. s r. o., Dřevařská 2250/33, Boskovice, IČO: 634 71 531 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: 28.06.2022
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
17. Záměr prodeje pozemků – pan T.

17.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
17.2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 4148/2 - orná půda o výměře 410 m², p. č. 4149 - trvalý travní porost o výměře 744 m² a p. č. 4150/2 - trvalý travní porost o výměře 949 m² v k. ú. Boskovice panu T., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
17.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemků p. č. 4148/2 - orná půda o výměře 410 m², p. č. 4149 - trvalý travní porost o výměře 744 m² a p. č. 4150/2 - trvalý travní porost o výměře 949 m² v k. ú. Boskovice
T: 28.02.2022
O: OSM
17.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: 26.04.2022
O: OSM
17.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 4148/2 - orná půda o výměře 410 m², p. č. 4149 - trvalý travní porost o výměře 744 m² a p. č. 4150/2 - trvalý travní porost o výměře 949 m² v k. ú. Boskovice panu T., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: 28.06.2022
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 13
Hlasů proti: 7
Zdrželo se: 6
Návrh nebyl přijat
18. Záměr prodeje pozemku - SVJ Svatopluka Čecha 13

18.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
18.2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2099/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví, a to:
- paní E., Boskovice,
- panu K., Boskovice ,
- manželům M., Boskovice,
- panu O., Boskovice,
- manželům P., Boskovice,
za cenu stanovenou znaleckým posudkem
18.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 2099/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m² v k. ú. Boskovice
T: 28.02.2022
O: OSM
18.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: 26.04.2022
O:OSM
18.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2099/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví, a to:
- paní E., Boskovice,
- panu K., Boskovice ,
- manželům M., Boskovice,
- panu O., Boskovice,
- manželům P., Boskovice,
za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: 28.06.2022
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
19. Záměr prodeje pozemku – paní D.

19.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
19.2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4408/10 - trvalý travní porost o výměře 89 m² v k. ú. Boskovice paní D., Štěchov za cenu stanovenou znaleckým posudkem
19.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 4408/10 - trvalý travní porost o výměře 89 m² v k. ú. Boskovice
T: 28.02.2022
O: OSM
19.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: 26.04.2022
O: OSM
19.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 4408/10 - trvalý travní porost o výměře 89 m² v k. ú. Boskovice paní D., Štěchov za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: 28.06.2022
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
20. Záměr prodeje částí pozemku - PJT Family Trust, svěřenský fond, pan D., PENTACO trading, s. r. o.

20.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
20.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 496/13 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 160 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví PJT Family Trust, svěřenský fond, IČO: 069 55 410, svěřenský správce pan R., Praha a pan S., Praha a pana D., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
20.3. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 496/13 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 115 m² v k. ú. Boskovice panu D., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
20.4. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 496/13 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 100 m² v k. ú. Boskovice PENTACO trading, s. r. o., Hliníky 2068, Boskovice, IČO: 253 18 527 za cenu stanovenou znaleckým posudkem
20.5. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje částí pozemku p. č. 496/13 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 160 m², cca 115 m² a cca 100 m² v k. ú. Boskovice
T: 28.02.2022
O: OSM
20.6. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: 26.04.2022
O: OSM
20.7. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 496/13 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 160 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví PJT Family Trust, svěřenský fond, IČO: 069 55 410, svěřenský správce pana R., Praha a pana S., Praha a pana D., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: 28.06.2022
O: OSM
20.8. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 496/13 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 115 m² v k. ú. Boskovice panu D., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: 28.06.2022
O: OSM
20.9. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 496/13 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 100 m² v k. ú. Boskovice PENTACO trading, s. r. o., Hliníky 2068, Boskovice, IČO: 253 18 527 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: 28.06.2022
O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 3
Návrh byl přijat
21. Záměr směny pozemků - pan A.

21.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
21.2. ZM schvaluje záměr směny pozemků p. č. 5329/2 - orná půda o výměře 940 m², p. č. 5329/57 - orná půda o výměře 1255 m², p. č. 5329/62 - orná půda o výměře 5 m² a p. č. 5634/6 - trvalý travní porost o výměře 37 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana A., Velké Opatovice a pana A., Chrudichromy za pozemek p. č. 145 - orná půda o výměře 2183 m² v k. ú. Bačov ve vlastnictví města Boskovice, bez finančního vyrovnání
21.3. ZM ukládá zveřejnit záměr směny pozemků p. č. 5329/2 - orná půda o výměře 940 m², p. č. 5329/57 - orná půda o výměře 1255 m², p. č. 5329/62 - orná půda o výměře 5 m² a p. č. 5634/6 - trvalý travní porost o výměře 37 m² v k. ú. Boskovice za pozemek p. č. 145 - orná půda o výměře 2183 m² v k ú. Bačov
T: 28.02.2022
O: OSM
21.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru směny
T: 26.04.2022
O: OSM
21.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh směnné smlouvy na směnu pozemků p. č. 5329/2 - orná půda o výměře 940 m², p. č. 5329/57 - orná půda o výměře 1255 m², p. č. 5329/62 - orná půda o výměře 5 m² a p. č. 5634/6 - trvalý travní porost o výměře 37 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana A., Velké Opatovice a pana A., Chrudichromy za pozemek p. č. 145 - orná půda o výměře 2183 m² v k. ú. Bačov ve vlastnictví města Boskovice, bez finančního vyrovnání, k projednání ZM
T: 28.06.2022
O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 10
Hlasů proti: 14
Zdrželo se: 0
Návrh nebyl přijat
22. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé L.

22.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
22.2. ZM schvaluje prodej podílu 717/28984 z pozemků p. č. 420/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² a p. č. 420/14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 875 m² v k. ú. Boskovice manželům L., Boskovice za kupní cenu 450,00 Kč/m²
22.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 717/28984 z pozemků p. č. 420/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² a p. č. 420/14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 875 m² v k. ú. Boskovice manželům L., Boskovice za kupní cenu 450,00 Kč/m²
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 9 zápisu ZM
22.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 717/28984 z pozemků p. č. 420/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² a p. č. 420/14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 875 m² v k. ú. Boskovice s manželi L., Boskovice za kupní cenu 450,00 Kč/m², dle předloženého návrhu
T: 30.04.2022
O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
23. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní L.

23.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
23.2. ZM schvaluje prodej podílu 825/5780 z pozemku p. č. 296/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 201 m² v k. ú. Boskovice paní L., Boskovice za kupní cenu 450,00 Kč/m²
23.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 825/5780 z pozemku p. č. 296/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 201 m² v k. ú. Boskovice paní L., Boskovice za kupní cenu 450,00 Kč/m²
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 10 zápisu ZM
23.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 825/5780 z pozemku p. č. 296/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 201 m² v k. ú. Boskovice s paní L., Boskovice za kupní cenu 450,00 Kč/m², dle předloženého návrhu
T: 30.04.2022
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
24. Návrh kupní smlouvy - Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Boskovice

24.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
24.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 4503/1 - lesní pozemek o výměře 1288 m² v k. ú. Boskovice Moravskému rybářskému svazu, z. s. pobočný spolek Boskovice, Šmelcovna 2533/8, Boskovice, IČO: 005 46 755 za cenu 35,-Kč/m²
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 11 zápisu ZM
24.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 4503/1 - lesní pozemek o výměře 1288 m² v k. ú. Boskovice s Moravským rybářským svazem, z. s. pobočný spolek Boskovice, Šmelcovna 2533/8, Boskovice, IČO: 005 46 755 za cenu 35,-Kč/m², dle předloženého návrhu
T: 31.05.2022
O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
25. Návrh kupní smlouvy - paní V.

25.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
25.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 844 - zahrada o výměře 554 m² v k. ú. Boskovice paní V., Letovice za cenu 350,-Kč/m²
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 12 zápisu ZM
25.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 844 - zahrada o výměře 554 m² v k. ú. Boskovice s paní V., Letovice za cenu 350,- Kč/m², dle předloženého návrhu
T: 31.05.2022
O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
26. Návrh kupní smlouvy - SVJ Lesnická

26.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
26.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1901/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1901/19 o výměře 10 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví (každému id. 1/6), a to:
32
- manželům K., Boskovice
- manželům K., Boskovice
- manželům M., Boskovice
- manželům O., Boskovice
- panu O., Boskovice
- manželům S., Boskovice
za cenu 800,- Kč/m²
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM
26.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 1901/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1901/19 o výměře 10 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví (každému id. 1/6), a to:
- manželům K., Boskovice
- manželům K., Boskovice
- manželům M., Boskovice
- manželům O., Boskovice
- panu O., Boskovice
- manželům S., Boskovice
za cenu 800,- Kč/m², dle předloženého návrhu
T: 31.05.2022

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
27. Návrh kupní smlouvy - manželé V.

27.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
27.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1901/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1901/20 o výměře 5 m² v k. ú. Boskovice panu V. a paní V., Boskovice za cenu 1.400,- Kč/m²
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 14 zápisu ZM
27.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 1901/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1901/20 o výměře 5 m² v k. ú. Boskovice s panem V. a paní V., Boskovice za cenu 1.400,- Kč/m², dle předloženého návrhu
T: 31.05.2022
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
28. Návrh kupní smlouvy – pan F.

28.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
28.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 7168/8 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7168/10 o výměře 103 m² v k. ú. Boskovice panu F., Boskovice za cenu 650,- Kč/m²
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 15 zápisu ZM
28.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 7168/8 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 7168/10 o výměře 103 m² v k. ú. Boskovice s panem F., Boskovice za cenu 650,- Kč/m², dle předloženého návrhu
T: 31.05.2022
O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
29. Návrh kupní smlouvy - pan P., paní G.

29.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
29.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1305 - ovocný sad, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1305/2 o výměře 626 m² v k. ú. Boskovice panu P. a paní G., oba bytem Boskovice za cenu 470,-Kč/m²
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 16 zápisu ZM
29.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 1305 - ovocný sad, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1305/2 o výměře 626 m² v k. ú. Boskovice s panem P. a paní G., oba bytem Boskovice za cenu 470,- Kč/m², dle předloženého návrhu
T: 31.05.2022
O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
30. Návrh darovací smlouvy - Jihomoravský kraj (obdarovaný)

30.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
30.2. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na darování pozemků v k. ú. Boskovice, a to:
- p. č. 57/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m²,
- p. č. 2017/47 - ostatní plocha, zeleň o výměře 76 m²,
- p. č. 2017/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 273 m²,
- p. č. 2019/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 4827 m²,
- p. č. 2019/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 414 m²,
- p. č. 2019/20 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m², jehož součástí je budova bez čp/če, občanská vybavenost,
- p. č. 2019/21 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m²,
- p. č. 2019/45 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2950 m²,
- p. č. 2020/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 56 m²,
do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČO: 708 88 337
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 17 zápisu ZM
30.3. ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na darování pozemků v k. ú. Boskovice, a to:
- p. č. 57/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m²,
- p. č. 2017/47 - ostatní plocha, zeleň o výměře 76 m²,
- p. č. 2017/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 273 m²,
- p. č. 2019/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 4827 m²,
- p. č. 2019/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 414 m²,
- p. č. 2019/20 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m², jehož součástí je budova bez čp/če, občanská vybavenost,
- p. č. 2019/21 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m²,
- p. č. 2019/45 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2950 m²,
- p. č. 2020/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 56 m²,
do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČO: 708 88 337, dle předloženého návrhu
T: 31.05.2022
O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
31. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací - Jihomoravský kraj (budoucí dárce)

31.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
31.2. ZM schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Boskovice, a to:
- p. č. 788/179 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m², jehož součástí je stavba bez čp/če, technická vybavenost,
- p. č. 788/197 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m², jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,
- p. č. 788/210 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 146 m²,
Z vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČO: 708 88 337, do vlastnictví města Boskovice
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 18 zápisu ZM
31.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Boskovice, a to:
- p. č. 788/179 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 463 m², jehož součástí je stavba bez čp/če, technická vybavenost,
- p. č. 788/197 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m², jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,
- p. č. 788/210 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 146 m²,
Z vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČO: 708 88 337, do vlastnictví města Boskovice, dle předloženého návrhu
T: 31.05.2022
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
32. Ústní informace o stavu přípravy investičního záměru výstavby víceúčelové sportovní haly v areálu Červená zahrada
34. Informace - Rozpočtové opatření č. 6A/2021