Vzdělání

Kvalitní vzdělání a jeho dosažitelnost je základem budoucí společnosti. Přejeme si, aby rodiče dětí v Boskovicích měli možnost volby při výběru vzdělání pro své potomky. Naším cílem je rozmanitá nabídka a svoboda v přístupech ke vzdělání. 

  • Dostatečná kapacita mateřských i základních škol je první předpoklad kvalitní výuky pro všechny žáky. Město proto musí sledovat demografický vývoj a modelovat nabídku školních lavic podle poptávky.
  • Město má podporovat dětské skupiny a alternativní předškolní aktivity. Tím může mimo jiné operativně zvyšovat stávající kapacity.
  • Město bude dbát na kvalitní a otevřená výběrové řízení na ředitelské pozice.
  • Učitelé a ředitelé mají nárok na dostatečný prostor pro sebevzdělávání. Jedině tak bude naše základní škola otevřenější aktuálním trendům a bude schopna rychleji reagovat na nové výzvy doby. 
  • Podporujeme respektující a individuální přístup k žákům. I při množství studentů vstupujících do vzdělávacího systému je třeba věnovat pozornost talentovaným žákům stejně tak jako studentům se specifickými studijními potřebami.
  • Naší prioritou je propojenost výuky s praktickým životem. Proto budeme motivovat ředitele i pedagogy k projektové a mimoškolní výuce formou přednášek a workshopů o zdraví, bezpečnosti, životním prostředí nebo mediální a digitální gramotnosti.
  • I na velkých základních školách můžeme posílit pocit sounáležitosti, komunity a vzájemnosti. Budeme školy podporovat v aktivitách prohlubujících setkávání rodičů, učitelů a žáků.