Volební program na období 2019 - 2023

Zasadíme se o zlepšení podmínek pro pořádání kulturních akcí ve městě a fungování příspěvkových organizací provozujících kulturu.
Usnadníme občanům přístup k informacím o dění na radnici. Budeme aktivně vystupovat proti vzniku komunikačních bariér a podporování pocitu, že co se děje na radnici, není věcí veřejnou.
Věnujeme pozornost volnočasovým aktivitám dětí, mládeže a zájmových skupin. Zkvalitněním podmínek pro vyžití ve volném čase a vytvořením dostatečného zázemí pro bezprizorní a rizikové skupiny budeme směřovat ke snížení kriminality a narkomanie ve městě.
Chceme na město pohlížet jako na celek a při plánování stavebního rozvoje myslet nejen na současnost, ale hlavně na budoucnost.
Zasadíme se o integraci seniorů do dění ve městě, budeme vystupovat proti diskriminaci slabých a znevýhodněných obyvatel.
Budeme prosazovat město vstřícné směrem k lidem. Budeme hájit především bezpečný pohyb chodců, s ním související dostatek dopravních přechodů a pěších zón.
Budeme prosazovat transparentnost jako základní princip budování oboustranné důvěry.
Uvědomujeme si složitost problematiky výstavby sportovní haly, ale chceme, aby hala do konce příštího volebního období stála.
Chceme připravit město na důsledky globálních klimatických změn. Sled drobných opatření povede ke zpříjemnění podmínek pro život ve městě.
Participativní rozpočet je procesem přímé, dobrovolné a univerzální demokracie. V rámci něj mohou obyvatelé určitého místa či členové komunity diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu resp. o jeho výdajové nebo příjmové stránce.